Specijalnost za aparate za zaštitu dišnih organa

Sukladno planu osposobljavanja za izobrazbu vatrogasnih kadrova, u vremenu od 16.04.2016. do 28.04.2016. u prostorijama DVD Kaštel Gomilica, a u organizaciji VZG Kaštela održano je ”Usavršavanje za specijalnost za aparate za zaštitu dišnih organa” za pripadnike DVD Kaštela, DVD Kaštel Gomilica i DVD Mladost.

Obuka se sastojala od teorijskog te praktičnog dijela u kojem su svi kandidati simulirali ulazak u objekt koji je bio ispunjen dimom te su morali znati pravila orjentacije. Isto tako morali su znati bez ikakvih poteškoća rukovati aparatom za zaštitu dišnih organa.

Usavršavanje su uspješno položila 3 člana DVD-a Kaštela.