Redovna izborna Skupština

POZIV ČLANOVIMA
Na temelju članka 34. statuta Dobrovoljnog vatrogasnog društva „Kaštela“ – Kaštel Stari saziva se :

REDOVNA IZBORNA SKUPŠTINA DOBROVOLJNOG VATROGASNOG DRUŠTVA KAŠTELA
Za dan 08. travnja 2017. godine (SUBOTA) U 1030 sati

 

U prostorima Društva, za istu se predlažu slijedeći:

DNEVNI RED:

 1. OTVARANJE SKUPŠTINE
  • izbor radnog presjedavateljstva
  • izbor verifikacijske komisije
  • izbor kandidacijske komisije
  • izbor zapisničara i ovjerovitelja zapisnika
 2. Donošenje poslovnika o radu skupštine
 3. Izvješće o redu Društva za 2016. godinu
 4. Izvješće o materijalno – financijskom poslovanju za 2016. godinu
 5. Izvješće nadzornog odbora
 6. Usvajanje izvješća i davanje razrješnice dosadašnjim tijelima upravljanja Društvom
 7. Izbor novih tijela Društva
 8. Razno